Perhehoito - apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle

Minustako vanhusten perhehoitaja?

Maaseudulla ikääntyvien osuus kasvaa nopeammin kuin muualla Suomessa. Samalla kasvaa myös kysyntä erityyppisille vanhusten asumisvaihtoehdoille. Resursseja ja edellytyksiä vanhusten perhehoidon järjestämiseksi maaseudulla on enemmän kuin arvaammekaan.

Minustako vanhusten perhehoitaja? - Perhehoidosta työtä ja toimeentuloa maaseudulle

Mitä vanhusten perhehoito on?
Perhehoidossa vanhus otetaan asumaan omaan kotiin joko osa-aikaisesti tai pysyvästi ja tarjotaan hänelle turvallista ja perheenomaista hoitoa. Vanhukselle perhehoito on hyvä ratkaisu siinä vaiheessa, kun hän ei vielä tarvitse laitoshoitoa, mutta eläminen omassa kodissa tuntuu turvattomalta ja yksinäiseltä.

Mitä perhehoitajalta vaaditaan?
Perhehoito on koko perheen asia ja vaatii kaikkien perheenjäsen-ten hyväksynnän. Perhehoitajalta edellytetään soveltuvuutta ja sitoutumista tehtävään sekä ennakkovalmennukseen osallistumista. Perhehoitajana toimiminen ei vaadi hoitoalan koulutusta tai kokemusta, mikäli hoidossa on enintään neljä vanhusta. Mikäli perhehoitajia on kaksi ja toisella heistä on tehtävään soveltuva ammatillinen sosiaali- tai terveysalan koulutus, esimerkiksi lähi-hoitajan tutkinto, voi perheessä olla hoidossa enintään seitsemän henkilöä.

Perhehoitajan kodilta edellytetään muun muassa turvallisuutta, riittäviä tiloja sekä soveltuvuutta hoitotehtävään. Vanhuksia ilahduttaa hoitopaikan kodinomaisuus. Maaseudulla tilavat raken-nukset ja luonnonläheinen ympäristö luovat hyvät puitteet perhe-hoidolle sekä tuovat lisäarvoa vanhusten hoitoon ja asumiseen.

Kunta valvoo ja valmentaa
Vanhusten perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta. Kunnan vastuulla on tehdä perhehoidon toimintaohje, jossa kuvataan miten perhehoito kunnassa toteutetaan. Kunta arvioi hoidettavan toimintakyvyn ja hyväksyy sekä perhehoitajan että kodin tilojen soveltuvuuden perhehoitotehtävään. Kunta ja perhe-hoitaja solmivat keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä per-hehoitajan muusta tuesta, kuten vapaista ja täydennyskoulutuk-sesta. 

Mihin ottaa yhteyttä, kun perhehoito kiinnostaa?
Saat tietoa alueesi vanhusten perhehoitajien tarpeesta ja valmennustilanteesta oman kunnan vanhuspalveluista vastaavalta henkilöltä. Tietoa ja kokemuksia vanhusten perhehoidosta sekä linkkejä löytyy Perhehoitoliiton internet-sivuilta
www.perhehoitoliitto.fi.

--------------------------------------------------------------------------------

Mitä perhehoito antaa minulle - perhehoitajien kokemuksia

  • Mahdollisuus hoitaa pieniä lapsia tai muita omaisia kotona.
  • Iloa asukkaiden ja omaisten tyytyväi-syydestä, jotka arvostavat tekemääni työtä.
  • Hyvä mieli toisten auttamisesta.
  • Itsenäinen ja vaihteleva työ.
  • Mukavat juttutuokiot ja naurunhetket vanhusten kanssa.

--------------------------------------------------------------------------------

Jaa

Palvelut