Ympäristösopimukset

Kuva. Leena Lahdenvesi-Korhonen

MKN maisema-asiantuntijat löytävät tilasi arvokohteet sekä selvittävät kanssasi mahdollisuudet ympäristösopimuksiin. ”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito” -ympäristösopimus voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista (niityt, hakamaat ja metsälaitumet), luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta. Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. Hoidettavan lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha. Hakemus tulee toimittaa alueelliseen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen), ELY-keskukset tiedottavat vuosittain hakuajoista. Ympäristösopimuksia on haettavissa vuonna 2021.

 
 

Jaa